Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

Wat is een Dorpsraad ?

De Dorpsraad van Onkerzele is een schakel tussen de bewoners en de Stad, een aanspreekpunt voor zowel de burger als de Stad. Het is één van de manieren  om de bewoners te betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van het beleid. De gemeente gaat uit van behoorlijk bestuur en vanuit de Dorpsraad beoogt men meerwaarde te hebben voor verbetering van de leefbaarheid. De Dorpsraad komt op voor de collectieve belangen van de gemeenschap in Onkerzele.

 

 ***

 

Een Dorpsraad heeft geen beslissende maar wel een adviserende rol en als het nodig is dan kunnen we ook een kritisch advies geven. Als Dorpsraad nodigen we de bewoners dan ook uit om mee te denken, we kunnen die inbreng goed gebruiken. Die ideeën en kritisch advies worden dan doorgegeven aan de “ Participatieambtenaar ” (Mv. Sarah Leqeue)  bij de Stadsdienst van Geraardsbergen. Zij geeft alles dan verder door naar de bevoegde instanties vb. Burgemeester, Schepencollege, Politie, enz…

 

 Wie zitten er in de Dorpsraad ?

 

De leden van de Dorpsraad zijn een afspiegeling van de bewoners en zijn allen vrijwilligers. Wij zijn geen politieke partij, wat overigens niet betekent dat een lid geen politiek mag beoefenen buiten de Dorpsraad om. De Dorpsraad vergadert  1 keer per maand op verschillende locaties (behalve in de maanden juli en augustus) en er is 1 keer in het jaar een openbare vergadering voor de inwoners van Onkerzele. U bent dan van harte welkom. U kunt natuurlijk ook altijd een vraag of een opmerking mailen, doorgeven via onze FB - Pagina, ons contactformulier op onze website of natuurlijk ons gewoon schrijven. Al uw opmerkingen zullen dan besproken worden tijdens één van de vergaderingen.

 

 Hoe is de Dorpsraad georganiseerd ?

 

De Dorpsraad bestaat uit het Algemeen Bestuur (ongeveer 15 personen). In dit Algemeen Bestuur is er een Hoofdbestuur (bestaande uit een Voorzitter, Secretaris en een Penningmeester). Het Algemeen Bestuur vergadert en neemt de besluitvorming . Het Hoofdbestuur bereidt de vergaderingen voor, maakt verslagen van de vergaderingen en vraagt aan de Stad om uit te voeren wat er in de vergaderingen met het Algemeen Bestuur wordt beslist. Naast deze besturen zijn er nog twee werkgroepen die zich met specifieke taken bezighouden (nl. Evenementen & Feestelijkheden + Mobiliteit- Verkeer & Milieu). Aan het hoofd van een werkgroep staat telkens een lid van het Algemeen Bestuur en er is altijd iemand van het Hoofdbestuur aanwezig tijdens hun vergaderingen. Ook mogen wij vragen aan de stad om specifieke expertise uit te voeren en ons te adviseren. Bij de vergaderingen zijn er ook altijd mensen aanwezig die ons kunnen adviseren: de Burgemeester, een Schepen, een Politieagent, enz…  Het is niet zo dat wij onze mening in een advies vastleggen, maar we raadplegen de bevolking en leggen de uitkomsten van die onderzoeken vast. Alles is afhankelijk van het onderwerp dat op tafel ligt.

 

Wat doet de Dorpsraad niet ?

 

De Dorpsraad is geen actiecomité ! Ook is de Dorpsraad geen politieke partij en bedrijft ze geen politiek. De Dorpsraad houdt zich niet bezig met individuele zaken. Alleen zaken van algemeen belang komen aan de orde. Natuurlijk kunt u met uw probleem langskomen voor een gesprek, maar de Dorpsraad zal verder geen actie ondernemen. Dat is eenmaal zo afgesproken met de stad Geraardsbergen. We treden niet op in geschillen van burgers en overheid, dat is een zaak voor de Nationale Ombudsman als het zover zou komen.

 

 Kan ik lid worden van de Dorpsraad ?

 

Iedereen kan lid worden van de dorpsraad, en wordt dus automatisch ook lid van het Algemeen Bestuur . U moet wel 18 jaar zijn en vooral betrokken zijn bij de plaatselijke samenleving. U moet niet  in Onkerzele woonachtig zijn, maar wij denken dat dit toch een pluspunt is. Er is wel gevraagd aan de mensen die lid zijn om actief deel te nemen aan de vergaderingen en activiteiten. Als een lid niet aanwezig kan zijn door gelijk welke reden, vragen wij hem om zich te verontschuldigen.

 

 Wie betaalt de Dorpsraad ?

 

De Dorpsraad ontvangt subsidie van de Stad Geraardsbergen, maar is en blijft onafhankelijk. Maar toereikend is deze subsidie niet. Het is de bedoeling om in de loop van tijd sponsors te vinden bij  bedrijven en zelfstandigen uit Onkerzele, maar ook particulieren kunnen ons werk steunen. U kunt dat doen door een gift of donatie. Elk bedrag is welkom, en hoe meer we kunnen besteden des te meer we zaken kunnen onderzoeken en ons werk doen in het belang van de Onkerzeelse gemeenschap. Elke sponsoring en donaties zullen gespecificeerd  worden tijdens ons vergaderingen, op onze sociale media en op onze website. De leden van het Algemeen Bestuur zijn allemaal vrijwilligers en worden niet betaald voor hun werkzaamheden.