Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

 

  WAT IS EEN DORPSRAAD ? 

 

De Dorpsraad van Onkerzele is een schakel tussen de bewoners en de stad, een aanspreekpunt voor zowel de burger als de stad. Het is één van de manieren om de bewoners te betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van het beleid. De gemeente gaat uit van behoorlijk bestuur en vanuit de Dorpsraad beoogt men meerwaarde te hebben voor verbetering van de leefbaarheid. De Dorpsraad komt op voor de collectieve belangen van de gemeenschap in de gemeente Onkerzele.

 

   

Een Dorpsraad heeft geen beslissende maar wel een adviserende rol en als het nodig is dan kunnen we ook kritisch advies geven. Als Dorpsraad nodigen we de bewoners dan ook uit om mee te denken, we kunnen de inbreng goed gebruiken. De ideeën en kritisch advies worden dan doorgegeven aan een " Participatieambtenaar " (Sarah Lequeu) werkzaam bij de Stad Geraardsbergen. Hij deelt alles dan verder door naar de bevoegde instanties (vb. Burgemeester, Schepencollege, Politie, Brandweer, etc...)

 

 WIE ZITTEN ER IN DE DORPSRAAD ? 

 

De leden van de Dorpsraad zijn een afspiegeling van de bewoners en zijn allen vrijwilligers. Wij zijn geen politieke partij, wat overigens niet betekent dat een lid geen politiek mag uitoefenen buiten de Dorpsraad om. De Dorpsraad vergadert 1 keer per maand op verschillende locaties binnen de gemeente Onkerzele (behalve in de maanden juli en augustus). 1 keer in het jaar is er ook een openbare vergadering voor de inwoners van Onkerzele. u bent dan van harte welkom. U kunt natuurlijk ook altijd een vraag of een opmerking mailen, doorgeven via onze Facebookpagina, via ons contactformulier op onze website of natuurlijk ons gewoon schrijven. Al uw opmerkingen zullen dan besproken worden tijdens één van de vergaderingen.

 

HOE IS DE DORPSRAAD GEORGANISEERD ?

 

De Dorpsraad bestaat uit leden en een bestuur (ongeveer 15 personen in totaal). Binnen het bestuur zijn er drie mandaten (nl. een voorzitter, secretaris en penningmeester). De leden van de Dorpsraad vergaderen en nemen de besluitvorming. Het bestuur bereidt de vergaderingen voor, maakt verslagen van de vergaderingen en vraagt aan de stad om uit te voeren wat er in de vergaderingen met de leden wordt beslist. Binnen de Dorpsraad zijn er ook nog 2 werkgroepen die zich met specifieke taken bezig houden (nl. Evenementen & Feestelijkheden / Mobiliteit & Verkeer en Milieu). Aan het hoofd van een werkgroep staat telkens een lid van de Dorpsraad en is er altijd iemand van het bestuur aanwezig tijdens deze vergaderingen. Ook mogen wij vragen aan de stad om specifieke expertise uit te voeren die ons kunnen adviseren (vb. de Burgemeester, een Schepen, de Korpschef van de Politie of zijn medewerker, etc...). Het is niet zo dat wij onze mening in een advies vastleggen, maar we raadplegen de bevolking en leggen de uitkomsten van die onderzoeken vast. Alles is afhankelijk van het onderwerp dat op tafel ligt.

 

WAT DOET DE DORPSRAAD NIET ?

 

De Dorpsraad is geen actiecomité ! De Dorpsraad houdt zich niet bezig met individuele zaken. Alleen zaken van algemeen belang komen aan de orde. Natuurlijk kunt u met uw probleem langskomen voor een gesprek, maar de Dorpsraad zal verder geen actie ondernemen. Dat is eenmaal zo afgesproken met de stad Geraardsbergen. We treden niet op in geschillen van burgers en overheid, dat is een zaak voor de nationale ombudsman als het zover zou komen. 

 

KAN IK LID WORDEN VAN DE DORPSRAAD ?

 

Iedereen kan lid worden van de Dorpsraad . U moet wel 18 jaar zijn en vooral betrokken zijn bij de plaatselijke samenleving. U moet niet in Onkerzele wonen, maar wij denken dat dit toch een pluspunt is. Er wordt wel gevraagd aan de mensen die lid zijn om actief deel te nemen aan de vergaderingen en activiteiten. Als een lid niet aanwezig kan zijn door gelijk welke reden, vragen wij hem om zich te verontschuldigen.

 

WIE BETAALT DE DORPSRAAD ?

 

De Dorpsraad ontvangt subsidie van de stad Geraardsbergen, maar is en blijft onafhankelijk. Maar toereikend is deze subsidie niet. Het is de bedoeling om in de loop van de tijd sponsors te vinden bij bedrijven en zelfstandigen uit Onkerzele, maar ook particulieren kunnen ons werk steunen. U kunt dat doen door een gift of dotatie. Elk bedrag is welkom en hoe meer we kunnen besteden, des te meer we zaken kunnen onderzoeken en ons werk doen in het belang van de Onkerzeelse gemeenschap. Elke sponsoring en dotaties zullen gespecificeerd worden tijdens ons vergaderen, op onze sociale media en op onze website. De leden van het algemeen bestuur zijn allemaal vrijwilligers en worden niet betaald voor hun werkzaamheden.